اثر مکمل کروم در تابستان گوساله

۵ دقیقه خواندن
اثر مکمل کروم بر بازده رشد، رفتار تغذیه‌ای و متابولیت­های خون گوساله ­های شیری قبل و بعد از شیر گیری در شرایط تابستان (مقاله  نوامبر ۲۰۱۸ ژورنال Dairy science) در طول ماه­های تابستان گوساله ها بازدهی رشد کمی دارند (West, ۲۰۰۳) ، سطح ایمنی پایینی دارند و حساسیت به بیماری‌ها به دلیل کاهش خوراک مصرفی افزایش میابد .(Tao and Dahl, ۲۰۱۳)نتیجه استرس گرمایی، ضرر اقتصادی وابسته به کاهش وزن و افزایش مرگ‌ومیر است(Roland et al., ۲۰۱۶). مکمل کروم ممکن است راه مداومی برای بهبود بازدهی و رفاه گوساله در فصل تابستان باشد و اثرات منفی استرس گرمایی و محیطی را کاهش دهد و پاسخ فیزیولوژیکی را در گوساله‌های شیرخوار در معرض تنش گرمایی را بهبود دهد(Yari et al., ۲۰۱۰). کرومیوم قسمتی از کرومودولین است(کروم با وزن مولکولی پایین) که نقش مهمی در فعال‌سازی گیرنده‌های انسولین و تسهیل ورود گلوکز به سلول توسط به‌کارگیری GLUT ۴ (گلوکز ترانسپورتر نوع ۴) از سطح داخلی سلول به سطح سلول دارد(Vincent, ۲۰۱۵). نتایج مطالعات پیشین در گوساله‌های گاومیش استفاده از مکمل کروم (به میزان ۰.۵ تا ۱.۵ میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک) در طول تابستان، تحمل گرما، وضعیت ایمنی گوساله و تاثیر انسولین را بهبود بخشید، بدون تأثیر بر خوراک مصرفی، بازدهی رشد و غلظت‌های هورمون‌های تیروئیدی و (Kumar et al., ۲۰۱۵)T۴. اثرات سودمند کروم در پاسخ تولیدی گاوهای شیری در شرایط نرمال  (Sadri et al., ۲۰۰۹)و استرس گرمایی (Soltan, ۲۰۱۰) گزارش شده است. هرچند داده‌های مربوط به اثر مکمل کروم بر مصرف خوراک و بازدهی رشد در گوساله‌ها متناقض است(Kumar et al., ۲۰۱۵). این تناقض ممکن است به دلایل زیر باشد: ۱- شکل شیمیایی کروم مورد استفاده (کروم معدنی CRCL۳ در مقابل کروم مخمری یا کیلات کروم) ۲- شرایط محیطی (شرایط مطلوب در مقابل شرایط استرس گرمایی) ۳- روش استفاده از کروم (در استارتر یا به شکل خوراک مایع) ۴- مقدار و دوز استفاده کروم هدف پژوهش داده‌های ناچیزی در مورد اثر مکمل کروم بر خوراک مصرفی، بازده رشد، رفتار تغذیه‌ای، وضعیت سلامتی و متابولیت­های خون در شرایط تابستان وجود دارد. همچنین مکانیسم اثر کروم بر خوراک مصرفی به خوبی روشن نیست. برای ارزیابی اثر کروم بر رفتار تغذیه‌ای نیاز به روشن شدن مکانیسم اثر کروم بر خوراک مصرفی است. هدف این مطالعه ارزیابی اثر مکمل کروم بر مصرف خوراک، الگوی وعده خوراک، وضعیت سلامتی، متابولیت­های خون و بازده رشد گوساله‌های تازه متولدشده‌ در دوره‌ی قبل و بعد شیر گیری می‌باشد. فرض ما بر این است که مکمل کروم بازده رشد گوساله‌های شیری را در تابستان، به واسطه افزایش خوراک مصرفی بهبود خواهد داد. ۲۴ راس گوساله تازه متولدشده ماده با سن یک روز، با وزن ۴۲.۱ کیلوگرم به طور تصادفی به گروه کنترل (بدون مکمل کروم) و گروه دوم (با مکمل کروم)(۰.۰۵ میلی‌گرم کروم در کیلوگرم وزن بدن به توان ۰.۷۵) اختصاص یافتند. در طول دوره آزمایش میانگین شاخص دمایی رطوبتی (THI) ۸۱.۳ واحد بود که نشان‌دهنده دمای بالای محیطی است. مکمل کروم در آغوز و شیر در دوره قبل از شیر گیری و در خوراک استارتر در دوره‌ی بعد از شیر گیری استفاده شد. گوساله‌ها در طول اجرای آزمایش به آب تازه و استارتر به صورت تمام وقت دسترسی داشتند و در روز ۶۳ از شیر گرفته شدند. نتایج آزمایش ماده خشک مصرفی و استارتر مصرفی در گوساله‌های تیمار ۲ که کروم مصرف کردند بیشتر بود. برخلاف کاهش تعداد وعده در گوساله‌های مصرف‌کننده کروم قبل از شیر گیری، میزان مصرف استارتر به دلیل افزایش زمان وعده و میزان مصرف در هر وعده، افزایش یافت. افزایش مصرف استارتر بعد از شیر گیری در گروه مصرف‌کننده مکمل کروم به دلیل افزایش در طول  هر وعده بود. گوساله‌های تیمار کروم افزایش وزن بیشتری داشتند اما بازدهی خوراک مصرفی و دمای رکتوم تحت تأثیر مکمل کروم قرار نگرفت. استفاده از مکمل کروم باعث افزایش درو قلب و افزایش پهنای استخوان هیپ در دوره بعد از شیر گیری و سایر زمان‌ها شد. نرخ تنفسی در تیمار مصرف‌کننده کروم در دوره پس از شیر گیری و سایر دوره‌ها کمتر از تیمار کنترل بود. در طول دوره قبل از شیر گیری زمان صرف شده برای خوردن و نشخوار در دوره دوازده ساعته توسط مکمل کروم تحت تأثیر قرار نگرفت. در دوره  بعد از شیر گیری زمان نشخوار (در دوره دوازده ساعته) تحت تأثیر قرار نگرفت ولی کل زمان خوردن در گوساله‌های تیمار کروم افزایش یافت. زمان صرف شده برای استراحت، نوشیدن، ایستادن، خوابیدن و رفتار غیر تغذیه‌ای توسط مکمل کروم در دوره‌ی قبل و بعد از شیر گیری تحت تأثیر قرار نگرفت. مکمل کروم اثری بر غلظت هورمون کورتیزول و هورمون‌های تیروئیدی در دوره شیر گیری و پایان دوره نداشت. گوساله‌های تیمار کروم غلظت گلوکز سرم و همچنین نسبت انسولین به گلوکز بیشتری در پایان دوره داشتند. در مجموع استفاده از کروم به صورت مایع یا جامد، بازدهی رشد و خوراک مصرفی را در گوساله‌های در معرض گرما افزایش و نرخ تنفسی را کاهش داد. S. Kargar, F. Mousavi, S. Karimi-Dehkordi, and M. H. Ghaffari, ۲۰۱۸. Growth performance, feeding behavior, health status, and blood metabolites of environmentally heat-loaded Holstein dairy calves fed diets supplemented with chromium. J. Dairy Sci. ۱۰۱:۱–۱۲.