ترکیبات ثانویه گیاهی واثر بر تخمیر * بخش دوم

۱ دقیقه خواندن
دست‌کاری تخمیر شکمبه و تولید متان با متابولیت­های ثانویه گیاهی (بخش دوم) اثرات عمومی ترکیبات فعال زیستی (PSM) در تخمیر شکمبه‌ای: ۱- اثر ترکیبات فعال زیستی بر میکروب­های شکمبه: ترکیبات ثانویه گیاهی نماینده‌ی خوبی برای ترکیباتی ضد میکروبی که با باکتری‌ها پروتوزوآها و قارچ های شکمبه واکنش می‌دهند هستند. ترکیبات فنولیک ترکیبات اصلی فعال در بین مواد ضد باکتری هستند. وجه ضد باکتری از واکنش، به عنوان پتانسیل اصلی برای ورود به غشای سلول باکتری و تخریب غشای آن که باعث نشت ذرات می‌شود. مونوترپن­های اکسیژنه مخصوصاً مونوترپن الکل­ها و آلدهید­ها شدیداً بازدارنده ی رشد و متابولیسم میکروب های شکمبه هستند درحالی‌که مونوترپن هیدروکربن­ها به آرامی بازدارندگی می‌کنند و بعضی اوقات فعالیت باکتری‌ها را تحریک می‌کنند.

۲- اثر ترکیبات ثانویه گیاهی بر روی پروتوزواهای شکمبه:

ساپونین، تانن ها و بعضی اسیدهای چرب ضروری فعالیت ضد پروتوزوئائی دارند در موردی به نظر می‌رسد که اثر غیرمستقیم باشد توسط ترکیب برگشت‌ناپذیر با کلسترول در غشای سلول پروتوزوا باعث تخریب غشای سلولی می‌شود در نتیجه سلول تحلیل می‌رود و می‌میرد این اثر آنتی پروتوزوئایی در آزمایشگاه توسط اسانس حاصل از گیاهان یونجه یوکا و اسچایدیکرا اتفاق می افتد. همه­ی گونه های پروتوزوایی در قوچ به PSM حساس هستند. در یک مواردی از تانن­ها نتایج گزارشات تا حدی متفاوت است. در حالتی که ترکیبی قابل هیدرولیز و تغلیظ شده از تانن‌ها استفاده شود اثر آنتی پروتوزئائی بیشتری از وجود تانن قابل هیدرولیز به تنهایی دارد. اگر چه روش فعالیت تانن‌ها در پروتوزوآها آشکار نیست اما ممکن است مثل مشاهدات مربوط به باکتری‌ها باشد. اثر چربی‌های ضروری بر پروتوزوآها بسیار زیاد است اگر چه مکانیزم اثر آن‌ها روشن نیست. ۳- اثر PSM بر قارچ های شکمبه: در این مورد مطالعات محدودی وجود دارد. گزارش‌شده قارچ‌های شکمبه به ساپونین حساس هستند زیرا جمعیت آن‌ها در پاسخ به ساپونین کاهش می‌یابد درحالی‌که اثر تانن ها بر قارچ­ها نافذتر است از اثر آن‌ها بر باکتری­ها که این وابسته به ساختمان شیمیایی و تفاوت گیرنده‌های سطحی است. بررسی­های مربوط به اثر چربی­های ضروری بر قارچ­ها کمیاب است اما معمولاً آن‌ها جلوگیری از رشد قارچ­ها را نشان داده­اند. ۴- اثر PSM بر باکتری­های شکمبه: اثرات تحریکی بعضی عصاره‌های گیاهی بر جمعیت­های باکتری­ها به نظر می‌رسد که نتیجه‌ی بازدارندگی آن‌ها بر پروتوزوئاها و قارچ­ها باشد. همچنین در نتیجه‌ی کاهش تعداد قارچ‌های شکمبه جمعیت کل باکتری‌های شکمبه افزایش می‌یابد اینطور بنظر می‌رسد که ساپونین ها اثرات ضد میکروبی بیشتری بر باکتری‌های گرم مثبت نسبت به باکتری‌های گرم منفی دارند این خاصیت ضد میکروبی توسط خاصیت تخریب غشایی آن‌ها و اثر مناسب آن‌ها بیشتر در PH پایین اتفاق می‌افتد. تانن­ها همچنین از رشد باکتری­های سلولایتیک و پروتئولایتیک جلوگیری می کنند که نتیجه‌ی همبستگی با وزن مولکولی است برای مثال تنهایی با وزن مولکولی پایین اثر بازدارندگی بیشتری بر میکروب های شکمبه دارند. فعالیت ضد باکتری تانن ها توسط تشکیل کمپلکس با غشای دیواره سلولی صورت می‌گیرد که ناشی از تغییرات مورفولوژیک و اسرارآمیز بیرون سلولی آنزیم هاست. تانن­ها همچنین می‌توانند باند کنند آنزیمها را که این باعث تغییراتی در متابولیسم میکروب­ها می‌شود. تانن­ها ساپونین­ها و چربی‌های ضروری مخصوصاً توانایی جلوگیری از فعالیت باکتری‌های گرم مثبت را دارند. تحمل باکتری‌های گرم منفی نسبت به PSM وابسته به غشای خارجی آن‌هاست که به باکتری ظاهری هیدروفیلیک می‌دهد و به عنوان مانعی غیرقابل نشت عمل می‌کند هرچند گروه‌های فنولیک بعضی ترکیبات می‌توانند غشای خارج سلولی باکتری‌های گرم منفی را برای جلوگیری از رشد آن‌ها بشکنند. اثر چربی‌های ضروری خیلی وابسته به ترکیب شیمیایی آن‌هاست برای مثال کارواکرول واکنش می‌دهد به عنوان انتقال‌دهنده‌ی تک واحدی کاتیون‌ها توسط مبادله‌ی پروتون گروه هیدروکسیل با کاتیون‌هایی نظیر K+که در نتیجه‌ی کاهش سنتز ATP باعث مرگ سلول می‌شود. سایر عصاره‌ها مثل روغن درخت چای طیف وسیعی فعالیت ضد غشایی دارند. کاهش آمیلاز و پروتئاز باکتریایی و کاهش فعالیت پروتئازی در حضور چربی‌های ضروری نشان می‌دهد که آن‌ها می‌توانند مانع تسلط و هضم و تجزیه توسط فعالیت آمیلولیتیک و پروتئولیتیک باکتریایی بدون تغییر در هضم فیبر شوند. چربی‌های ضروری می‌توانند کاهش دهند فعالیت پپتید ولایتیک باکتری‌های شکمبه را و جلوگیری کنند از رشد باکتری‌های شکمبه‌ای درگیر در تولید آمونیاک بنابراین از تخریب آمینو اسیدها جلوگیری می‌کنند. تطبیق میکرو­های شکمبه با PSM: اثر مداوم عصاره­های گیاهی در مدت فقط چند روز نشان می‌دهد که میکروب­های شکمبه عادت می‌کنند به این ترکیبات در طول زمان. در نوعی ساپونین که باعث مسمومیت می‌شود که احتمالاً ناشی از تخریب ساپونین توسط باکتری‌ها باشد. باکتری‌های شکمبه می‌توانند تانن­ها را تغییر دهند یا تخریب کنند. گزارشات نشان می‌دهد که در معرض قرار دادن طولانی میکروب­های شکمبه با چربی‌های ضروری باعث تعویض یا تغییر جمعیت میکروبی می‌شود و گام مناسبی برای اثر بر غلظت آمونیاک است. میکروب های شکمبه می توانند بعضی از ترکیبات فعال را به ترکیبات غیرفعال تبدیل کنند.