اثر مکمل چربی Cla

۶ دقیقه خواندن

Production Responses of Dairy Cows to Dietary Supplementation with Conjugated Linoleic Acid (CLA)

During the Transition Period and Early Lactation, Department of Animal Science Cornell University اثر مکمل جیره‌ای CLA بر پارامترهای تولیدی گاو شیری در دوره انتقال و اوایل شیردهی CLA اصطلاحی کلی برای چندین شکل هندسی و عملکردی از اکتادکانوئیک (octadecadienoic) با سیستم باند دوگانه پیوسته است. در تحقیقات ثابت‌شده‌ی دوره شیردهی طول مدت استفاده از این مکمل از ۵ روز (Giesy et al., ۲۰۰۲) تا بیست هفته متفاوت است(Perfield et al., ۲۰۰۲). مکمل خوراکی شامل مخلوطی از ایزومرهای CLA موجب تاثیر بر تولید شیر و محتویات آن در گاو شیرده شد. ایزومر ترانس ۱۰ سیس ۱۲ CLA به عنوان موثرترین ایزومر در کاهش چربی شیر شناخته شده است. همچنین ترانس ۱۰ سیس ۱۲ یا CLA در القاء کاهش چربی شیر ناشی از جیره (نظریه بیوهیدروژناسیون) نقش اصلی را دارند. رابطه معکوس بین میزان و درصد چربی شیر و CLA وجود دارد .(Peterson et al., ۲۰۰۲) هدف پژوهش از نظر اقتصادی علاقه به جلوگیری از کاهش چربی شیر در مزرعه‌های شیری وجود دارد، اما در بعضی از مراحل تولیدی کاهش خروجی چربی شیر می‌تواند مفید باشد به عنوان مثال در مواردی که گاو توان مصرف انرژی کافی برای تامین نیاز انرژی را ندارد (مثل زمان تنش گرمایی یا اوایل شیردهی همزمان با بالانس منفی انرژی). زایش و اوایل شیردهی، دوره‌ای است که مصرف ماده خشک برای تامین نیاز دام ناکافی است بنابراین گاو به منابع ذخیره‌ای بدن برای تامین انرژی وابسته است. اگر عدم بالانس انرژی در این دوره اتفاق بیافتد می‌تواند باعث استرس یا آسیب متابولیکی شو (Butler, ۲۰۰۱) و طولانی شدن بالانس منفی انرژی می‌تواند بازدهی تولیدمثلی را مختل کند. توصیه‌های مدیریتی و اکثر روش‌های تجربی برای کاهش شدت و طول دوره بالانس منفی انرژی شامل حداکثر کردن ماده خشک مصرفی در دوره‌ی انتقال است. هر چند که کمبود انرژی کمتر اتفاق می‌افتد اگر چربی شیر کاهش یابد. هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر مکمل محافظت‌شده‌ی شکمبه‌ای CLA بر سنتز چربی شیر در زمان زایش و اوایل شیردهی گاو شیرده است. برای بررسی کامل‌تر ما بازدهی شیردهی، وضعیت متابولیکی و بازدهی تولید مثلی را هم مورد ارزیابی قرار دادیم. تعداد ۳۰ راس گاو هلشتاین در دو گروه ۱۵ راسی که در دوره شیردهی دوم یا بالاتر بودند تیمارهای زیر را به عنوان مکمل دریافت کردند. ۱- ۹۰ گرم در روز اسید چرب کلسیمی پالم ۲- مخلوطی از اسید چرب کلسیمی پالم و ایزومر CLA (به میزان ۳۰ گرم در روز) از دو هفته قبل زایش تا ۲۰ هفته بعد زایش.

جدول ۱-اجزاء و ترکیبات شیمیایی جیره آزمایشی نتایج طرح استفاده از CLA اثری بر مصرف ماده خشک و غلظت پلاسمایی NEFA و BHB ((β-hydroxbutyrate در دوره قبل زایش و ماده خشک مصرفی بعد از زایش نداشت. مصرف مکمل CLA چربی شیر را به میزان ۱۲.۵ درصد در اوایل شیردهی کاهش داد. هر چند گاوهای مصرف‌کننده‌ی CLA روزانه ۳ کیلوگرم شیر بیشتری در طول ۲۰ هفته اول شیردهی تولید کردند. استفاده از CLA سهم اسیدهای چرب متوسط و کوتاه زنجیر (۱۶ کربن و کمتر از ۱۶ کربن) را در چربی شیر کاهش داد. تغییر در تولید شیر، ترکیبات آن و اسیدهای چرب شیر در دو هفته اول شیردهی چندان واضح و معنی‌دار نبود. همچنین میزان پروتئین شیر و انرژی شیر، شیر تصحیح‌شده‌ی ۳ درصد و NEFA توسط تیمار تحت تأثیر قرار نگرفت. جدول ۲- متابولیت­های پلاسما و بازدهی قبل زایش

غلظت گلوکز، NEFA، بتا هیدروکسی بوتیرات در پلاسما و غلظت گلیکوژن و تری گلیسرید کبدی در بین تیمارها مشابه بود. این داده‌ها نشان می‌دهد که استفاده از مکمل CLA در اوایل شیردهی گاو، سنتز چربی شیر را کاهش می‌دهد و انرژی را بیشتر به سمت تولید شیر سوق می‌دهد و به بهبود بالانس انرژی کمک میکند. نمودار مقایسه تولید شیر، چربی شیر و شیر تصحیح‌شده در دو تیمار آزمایشی: دلیل عدم پاسخ به CLA در هفته اول شیردهی نامعلوم است. ایزومر CLA که باعث کاهش چربی شیر می‌شود ترانس ۱۰ سیس ۱۲ است.(Baumgard et al., ۲۰۰۰)   بررسی ما نشان می‌دهد این ایزومر در طول آزمایش به طور مداوم به چربی شیر منتقل می‌شود؛ بنابراین نبود اثر سریع بلافاصله بعد زایش به تفاوت در برداشت CLA توسط غدد پستانی مربوط نمی‌شود. منبع اسیدهای چرب برای سنتز چربی شیر نیز مورد توجه است و در اوایل شیردهی متغیر است. مشخصه‌ی بالانس منفی انرژی در اوایل شیردهی وابسته به موبیلیزه شدن (انتقال و استفاده) چربی بدن است و این خود باعث برداشت پستانی NEFA و استفاده از آن در سنتز تری گلیسیریدهای چربی شیر می‌شود(Bell, ۱۹۹۵). هنوز به درستی معلوم نیست که چرا افزایش استفاده از NEFA برای سنتز چربی شیر، از کاهش چربی شیر ناشی از CLA جلوگیری میکند. پیشرفت نظریه‌های کاهش چربی شیر اثر ترانس ۱۰ سیس ۱۲ در کاهش چربی شیر به واسطه‌ی تغییر بیان ژن‌ها و فراوانی mRNA آنزیم­های دخیل در سنتز چربی شیر را نشان می‌دهد(Baumgard et al., ۲۰۰۲). احتمالاً در  اوایل شیردهی سیستم سیگنالینگ ضروری کاهش می‌یابد و بنابراین ترانس ۱۰ سیس ۱۲ (CLA) قادر به کاهش بیان آنزیم­های کلیدی دخیل در فرایند لیپوژنیک نیست. برای روشن شدن دلایل تاخیر در پاسخ به CLA به بررسی‌های بیشتری نیاز است.