دسته بندی:

مدیریت دام و طیور

برخی جنبه های مدیریتی جهت سودآوری پرورش گاو شیری

در گله های گاو شیری مهمترین عوامل موثر بر تولید شیر، تولید مثل و سودآوری، شامل نژاد، موقعیت منطقه، اندازه گله، فصل زایمان و بیماری ها می باشند (عمر ، 2009). برای انتخاب یک نژاد نه تنها انتظارات ژنتیکی آن بلکه فاکتور های دیگری همچون تجارب دامداران آن منطقه، شرایط اقتصادی و بازاریابی و سطح …

برخی جنبه های مدیریتی جهت سودآوری پرورش گاو شیری Read More »

مطالعه