برخی جنبه های مدیریتی جهت سودآوری پرورش گاو شیری

۱ دقیقه خواندن

در گله های گاو شیری مهمترین عوامل موثر بر تولید شیر، تولید مثل و سودآوری، شامل نژاد، موقعیت منطقه، اندازه گله، فصل زایمان و بیماری ها می باشند (عمر ، ۲۰۰۹). برای انتخاب یک نژاد نه تنها انتظارات ژنتیکی آن بلکه فاکتور های دیگری همچون تجارب دامداران آن منطقه، شرایط اقتصادی و بازاریابی و سطح سودآوری، تغذیه ، مدیریت و مراقبت های بهداشتی مورد نیاز دام نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در دهه های اخیر سطح سود اوری و تولید شیر گله های گاو شیری افزایش پیدا کرده است که دلایل عمده آن بهبود ژنتیکی و پیشرفت در مدیریت تغذیه می باشد.

همانطور که گفته شد فصل زایمان تأثیر مهمی بر تولید شیر دارد (رحمان و همکاران ، ۲۰۰۶). در دسترس بودن خوراک، کیفیت علوفه و بروز بیماری در تأثیر فصل زایمان بر تولید شیر نقش دارند (احمد ، ۲۰۱۱). آتالا و همکاران (۲۰۱۵) در مطالعه خود بیان نمودند که بازده اقتصادی هلشتاین-فریزین هایی که در فصل زمستان زایش کرده بودند بیشتر از آنهایی بود که در فصل تابستان زایمان کرده بودند چرا که هزینه خوراک در زایش تابستان بیشتر بود.در مقابل، کورور (۱۹۷۷) دریافت که گاوهای زایمان پاییزه بیشترین درآمد را دارند در حالی که کمترین درآمد خالص از گاوهای زایمان بهاره بدست می آید.

ناگوا و همکاران (۲۰۱۷) در مطالعه خود با بررسی تأثیر نژاد، فصل زایمان بر شاخص های تولیدی و اقتصادی گاوهای شیری نشان دادند که گاوهای هلشتاین دارای عملکرد شیر بیشتری و در نهایت سودآوری بالاتری نسبت به گاوهای براون سوئیس بودند. حتی با اینکه هزینه های خوراک، هزینه های متغیر و هزینه کل بین دو نژاد تفاوت معنی داری نداشت. عملکرد شیر و پارامترهای بازده در گاوهایی که در طول فصل زمستان زاییده شده بودند حداکثر بود با اینکه در آنها هزینه خوراک، هزینه متغیر و هزینه کل بیشتر بود. علیرغم این که گاوها در زایمان دوم خود هزینه خوراک، هزینه متغیر و هزینه کل بیشتری داشتند، ولی آنها حداکثر عملکرد و بازده شیر را نشان دادند. از طرف دیگر، پس از زایمان سوم، بهره وری و سودآوری گاوهای شیری رو به کاهش گذاشت. این موضوع می تواند دلیلی این باشد که چرا، اکثر گاو داران بعد از زایش سوم از کشتار انتخابی دام ها استفاده می کنند. توصیه های این محققین به دامداران در مرحله اول این بود که گاوهای هلشتاین از براوون سوئیس تولید و سودآوری بیشتری دارند. ثانیاً، آن ها باید با استفاده از برنامه هماهنگ سازی فحلی، گاوها را برای زایمان در فصل زمستان آماده کنند و سرانجام اینکه، حذف گاو از گله بعد از زایمان سوم اقتصادی تر است البته در حذف باید موارد دیگری نیز مورد توجه قرار بگیرد. میزان حذف هاي ناخواسته و به تبع آن هزینه هاي تولید از مهمترین عوامل ماندگاري در یک واحد دامداري هستند. حذف یعنی حذف یک گاو از مزرعه به دلیل فروش، ذبح یا مرگ می باشد. حذف یک حالت پیچیده است که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. دلایل حذف به طور کلی شامل دو دسته حذف اختیاري (یا اقتصادي) و حذف اجباري (یا فیزیولوژیکی) می باشد حذف اختیاري به دلیل پایین بودن تولید، سن بالا، مازاد بودن و یا نیاز مالی دامدار صورت می گیرد و هرچه درصد آن از کل حذف ها بیشتر باشد، اقتصادي تر است زیرا در کنترل دامدار بوده و دامدار دام سالم را با قیمت بالایی به دامدار دیگري می فروشد. در مقابل حذف اجباري به دلیل مشکلات تولید مثلی، بیماري، آسیب هاي فیزیکی، مرگ و ورم پستان رخ می دهد و هرچه درصد آن از کل حذف ها کمتر باشد، اقتصادي تر است زیرا خارج از اراده دامدار است. همچنین با افزایش حذف اختیاري شدت انتخاب افزایش می یابد و دام هاي با تولید بالا، بدون مشکلات تولید مثلی و سالم بیشتر در گله می مانند و سطح تولید گله افزایش می یابد.

برچسب ها: , ,
Thumbnail image
چالش های گاو شیری در دوره انتقال

یکی از حساس ترین مراحل زندگی گاو شیری سه هفته پیش و پس از زایمان است. در طول این دوره، تغییرات چشمگیری در وضعیت متابولیسم و سیستم ایمنی گاوها رخ می دهد. 2 عامل مهم باعث این تغییرات  می شوند یکی نیاز بالای دام به مواد مغذی  و دومی کاهش مصرف ماده خشک. زیرا نیاز …

چالش های گاو شیری در دوره انتقال Read More »

مطالعه
Thumbnail image
مواد معدنی کلاته در تغذیه گاو شیری

در تغذیه گاو های شیری  شکل عنصر مکمل شده در مقایسه با مقدار مصرف از اهمیت بیشتري برخوردار  می باشد. محققین بیان نموده اند که دو عامل خوراکی اصلی موثر بر زیست فرآهمی مواد معدنی شامل عوامل آلی تاثیرگذار بر زیست فرآهمی و نیز اثرات متقابل یون-فلز می باشند. معمولا مواد معدنی کم نیاز مانند …

مواد معدنی کلاته در تغذیه گاو شیری Read More »

مطالعه