دسته بندی:

نکات آموزشی

برخی جنبه های مدیریتی جهت سودآوری پرورش گاو شیری

در گله های گاو شیری مهمترین عوامل موثر بر تولید شیر، تولید مثل و سودآوری، شامل نژاد، موقعیت منطقه، اندازه گله، فصل زایمان و بیماری ها می باشند (عمر ، …

برخی جنبه های مدیریتی جهت سودآوری پرورش گاو شیری Read More »

مطالعه