Tag: مدیریت گوسفند داری

مدیریت گوسفند داری- بخش اول

گوسفنداری سودآور مستلزم استفاده از برخی از روش های مدیریت به موقع برای اطمینان از رفاه عمومی گله است. پیشرفت در تولید مثل، بره زایی، تغذیه ‚ مدیریت و بهداشت …

مدیریت گوسفند داری- بخش اول Read More »

مطالعه